A világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa

Kozma Szilárd: A 10 Egyetemes törvény

A mágikus erejű Személyi öntudat és képzelőerő törvénye. A Szellemi létezés és erőhatás mindenkori elsődlegességének és a teremtő - mágikus - erejű képzeleti hatásoknak a Minden felszíni látszat ellenére való! A teremtett világnak, a létfolyamatoknak és minden nemű szellemi, gondolati, pszichikai és fizikai jelenségeknek az Abszolút isteni Imagináció, valamint az emberi imagináció általi teremtődésének, létrejövésének és kiteljesedésének a tőrvénye.

Az egyetemes Isteni megnyilvánulási vágy által keletkező képzelőerő és az emberi végyak által irányított képzeleti erőnek az immanenes a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa hatóerejének a törvénye. A hétköznapi életben ez nem más mint a fizikai és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak, a vágyaknak és a gondolatoknak, az egyéni és a csoportos akarat és az egyéni képzelet hatására történő keletkezésnek, változásának és kimúlásának, valamint az anyagi és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi erő általi, illetve az öntudatlan személyi vágyak és a tudatos akarat által működtetett, automatikusan mágilkus erejű emberi képzelet általi megváltoztathatóságnak a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa befolyásolhatóságának a törvénye.

A mágia tőrvénye tulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményei megteremtésben való közvetlen részvételének és ezért személyi felelősségének a törvénye, Ezért a személyi öntudat zavartalansága szükségének a törvénye is, lletve, a személyi identitástudat mágikus erejének: az egyéni imagináció teremtő hatalmának a tőrvénye.

Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létben voltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik, Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza Kybalion. Ezt a törvényt, vagyis a hatásait és a következményeit nem lehet eléggé hangsúlyozni és eléggé komolyan venni.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM ÁRA: 348 Ft

De még csak az emberi élet- és sorsrendezési lehetőségek sem az embernek a megélhetési szükségeinek, élvezeti, vagy kényelmi haszonelvének az ésszerűsége szerint alakulnak, hanem az egyes embernek a tudattalan vagy tudatos képzeleti tevékenysége és a vele közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban álló személyek képzeleti tevékenységének az összhatásaként!

Vagyis nem a pragmatikus racionalitás az irányító elve a sorshelyzeteink kialakulásának. És persze: ez a mágikus sors- a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa nem is érzelmes, nem is esztétikus, és nem polgárian morális, de még csak nem is misztikus ahogy a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa képzeli a materialista tudós, vagy a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa vallásos ember, hanem egyszerűen csak rendkivülien összetett.

Közös eredő szerint ható! A világegyetem keletkezésének és fennmaradásának — működésének ez, a mágikus alaptermészete és működési elve tehát, egyrészt objektív és az abszolút imagináció működteti. Másrészt szubjektíven mágikus is, mivel a mi és a velünk valamilyen közvetlen, vagy áttételesen közvetett sors-kapcsolatban álló személyeknek a tudatos, vagy tudattalan MENTALIS tevékenysége által, mi magunk is — még hogyha igen csekély mértékben is, de - befolyásoljuk az egyetemes létezés működését és így részben hozzá járulunk a saját sorshelyzeteink kialakításához.

Ennek a szellemében, érthető talán, hogy az Abszolút Szellem és ezáltal a Teremtő Imagináció nem a személyünkön kívül létezik, hanem bennünk és általunk is, és velünk és általunk, illetve a képzeletünk eredményeképpen és a többi lénnyel együtt és azok által, illetve azok képzeletének az eredményeképpen nyilvánul meg. És egészen objektívnek csak a határhelyzetbe került anyagi részecskék tömbszerűen egybesűrűsödött megnyilvánulási formáit láthatjuk.

Ezeknek a változása mágikus átalakulása a mi biológiai változásunkhoz viszonyítva tágabb időintervallumokban történik. De, a mi személyünk sem más, mint a megváltás létmentés, önementés érdekében létrejött ősideának: Ádám Kadmonnak, vagyis Istennek a megváltás magvalósítási lehetőségére vonatkozó első látomásának és akaratának egyik sajátos megnyilvánulása.

Ezért, a vágyaink és az akaratunk által befolyásolt teremtő képzeletünk révén, mi is ennek mágikus erejű, a mi emberi személyünkön keresztül is megnyilvánuló, valóság-létrehozó és valóság-alakító, teremtő tőrvénynek az egyéni és egyedi megtestesítői vagyunk.

Kozma Szilárd: A 10 Egyetemes törvény

Azt is kell tudnunk és feltétlenül számításba kell vennünk viszont, hogy a mi egyéni teremtő képzeletünk csak az után tudja és kezdi éreztetni a hatását az életünkben, miután kiforrott, határozott - önálló személyi tudattal és akarattal rendelkező felnőtt személyekké válunk és még inkább, miután spirituális tudatossággal — egyetemes felelősségérzettel — rendelkező egyéniségekké válunk.

Addig egy, az emberiség korábbi generációja, az elődeink és a szüleink és ezt attól függetlenül is így van, ha esetleg már kiskorunkban elveszítjük őket: - pozitív és negatív - képzelete és akarata által befolyásolt és az ő személyi tudatuk és képzeletük által befolyásolt meghatározott valóságban környezetben kell élnünk.

És, hogy a legbiztonságosabb és legstabilabb helyzeteinkbe is beidézünk a a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa olyan véletlennek hitt eseményeket, amilyeneket nem terveztünk be az ésszerű gondolkodásunk és akaratunk által és nem utolsósorban idézünk be ezzel az "önműködően" tevékenykedő képességünkkel, olyan betegségeket és baleseteket is, amelyeknek normális körülmények között nem kellett volna bekövetkezniük. Az utóbbi hosszú mondatban kétszer is előbukkant az a magyar kifejezés, amely utal arra, hogy az ősmagyarok még tudtak erről az emberben kereskedelmet oktató egyetemek mágikus erőről: a képzelet - a képzelgés és a tudatos képalkotás révén ható és működő, valóság - alkotó és valóság - befolyásoló képességéről.

Az ősmagyarok tudták, mint ahogy minden archaikus nép tudta, hogy mindig előbb van a kép mint bármi. Ezért igyekeztek képet alkotni magukban, a maguk számára, mindarról, amit a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa akartak érni, illetve amit meg akartak valósítani, hódítani, vagy legyőzni.

Olyan sorsfordító momentuma ez a kortárs világ történelmének, hogy egyes — formabontó — szakemberek egyenesen innen számítják a huszonegyedik századot. Hölgyeim és uraim! Vegyünk mély lélegzetet és kezdjünk el közösen emlékezni arra a keddi napra, illetve valós vagy annak vélt hátterére, magyarázataira.

És azt is tudták, hogy ennek a mindig és mindenhól, de számunkra a legkövethetőbb módon, leginkább az ember képzeletén keresztül érvényesülő mindenható törvénynek a kivédhetetlen és elháríthatatlan hatásának a következtében mindenki, aki érzelmesen és érzelgősen viszonyul az élete lényegi kérdéseihez, az önmagát önkéntelenül a saját zavaros teremtői képzeletének az ítélete alá helyezi. Igz ugyan, hogy ezt a mágikus önítélő jelenséget kifejező fogalom, vagyis a szentimentális mentálisan elitélő kifejezés a modern korban jött a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa, de az őseink enélkül is tudtak a jelenségről.

Az ősmagyarok még tudták, hogy menthetetlenül a saját ellenőrizetlenül működő és ezáltal zavarosan teremtő - materializáló mágikus képessége és annak a hatásmechanizmusa fog ítélkezni minden megalázkodó és érzelgősködő személy fölött, mivel az erősen átélt érzelmek által fűtött intenzíven átélt önellentmondásos képzeti tevékenységével, olyan ellentmondásosan ható természeti és közösségi környezetet és olyan eseményeket idéz hoz létre majd be az életébe, amelyeknek a gyakorlati hatásai és a visszahatásai egyre tragikusabban nyilvánulnak meg az egyén és a nemzet egész sorsában és egészségében.

Nem véletlenül jött létre tehát később a Sententia és a Mentális szavakból a szentimentális kifejezés. Fölöslegesen tehát ne tartsuk magunkat ítélet alatt, ne ítéljük el magunkat örökösen, ne tegyük magunkat az önkéntelenül működő, ellenőrizetlen mágikus teremtői képességünk áldozatává!

A teremtett világegyetem tehát az összes dimenzióival és létformáival együtt, az önmegmentő Megváltó Abszolút Szellem képzeletének a megnyilvánulása. Pénzügyi függetlenségi mutatók az Abszolút Szellemi Megváltói logikában, benne vagyunk a sorsunkkal és életünkkel és minden sejtünkkel, minden gondolatunkkal, minden érzésünkkel, vágyunkkal, akaratunkkal és cselekedetünkkel részei vagyunk, ha tudomást szerzünk erről, ha nem.

Tudatosságunk és gondolkozói képességünk leginkább a Mentális síkon köt össze bennünket a Mindenható Világszellem teremtő erőivel hatalmaival, emanációival. E tíz teremtő erőnek a hatásait és a megnyilvánulásait ilyen módon mi magunk is befolyásoljuk, akarva, vagy önkéntelenül, tudatosan vagy öntudatlanul, a gondolkozásunk, képzeletünk és vágyaink által a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa Szellem-képeink által, a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa GONDOLATKÉPEINK által és azon keresztül: a tudattalan vágyaink, ambícióink és félelmeink által befolyásolt valóságról és a jövőről alkotott jó, vagy rossz, örömteli, vagy félelem-teli képzeteinken keresztül.

A mágia törvénye viszont soha nem önmagában, a többi törvénytől elkülönülten hat, hanem azokkal összhangban, azokkal együttműködve gyakorolja hatását mind a természetben, mind a mi mindennapi életünkben. A legegyszerűbb példa arra, hogy a mágia tőrvénye miképpen hat a természetben, illetve az ember spirituális képességeivel nem rendelkező lényeknél, épp a különböző állatfajok külső természete bőr és szőr színezete, test formája alakulásában, generációról generációra erősödő forma és szín alakulásában, formaváltásában, az un.

Pontosabban, az állatoknak a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa való külső idomulási készségében.

Nem véletlen, hogy azok a szárazföldi állatok, amelyek egész év folyamán hó borított területen környezetben élnek, fehér a szőrzetűk, vagy legalábbis fehérebb, mint a többi állaté.

A mágikus erejű képzelőereő hatalma az, amely a biológiai szervezet szintjén is materializálja az állatok bundájának a környezet színéhez való idomulását. A biológusok rég kimutatták, hogy olyan ötödik, hatodik, vagy hetedik generációs utódok esetében is elfehéredik a szörzet, amelyeknek az elődje még színes, vagy legalábbis szürke szőrzetet viselt.

Persze, a globális felmelegedés korszkában inkább a jelenség fordítottját figyelhetik meg. Az állatoknak ez, a környezethez való idomulási vágyukhoz a környezettel való egybeolvadási vágyukhoz, a ragadozók előli elrejtőzési vágyához, illetve a ragadozóknak az áldozatok általi észrevehetetlenné válási törekvéséhez, igyekvéséhez visszavezethető új tulajdonságok kialakulása nem történik meg egyik napról a másikra, hanem csak majdhogynem észrevehetetlenül, egyik generációtól a másikig, évezredeken és évmilliókon keresztül.

És ez épp amiatt megy ilyen lassan végbe, mivel ez az átalakulás a többi törvény érvényesülésével együtt: a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa kiegyenlítődés, a ciklus és a ritmus, de főként a hatás és a visszahatás és a fejlődés törvényén keresztül mehetett csak végbe. Mivel viszont, az ember öntudata, a individuális önérzékelése, világárzékelése közvetlen kapcsolatban áll az egyetemes léttudattal, és így az állatoktól messze-eltérő teremtői képzelettel is rendelkezik, nála a tudatosan irányított képzelő erejével létrehozható változások, pl.

Sajnos, erre a nagatív példa a legalkalmasabb és a sorsukra titokban neheztelő személyek arcán — főként a férfiaknál sokkal nagyobb mágikus képzelőetrővel rendelkező nőkén! Persze, nem annyira a fiziológián belüli pozitív, vagy negatív változások a lényegesek a mi szempontunkból, hanem a képzeletnek az un. És itt, a többi kilenc egyetemes törvénneyl való együtthatás fejezeténél, érdemes nagyon jól odafigyelni az egyetemes mágia törvényének a hatására: Tehát: annak a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa, hogy az ember teremtői képességének Istenhasonlóságának a következtében, az ő esetében ezek, a tudatos, vagy öntudatlan ambíciók, vágyak a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa sóvárgások, vagy félelmek által önkéntelenül és öntudatlanul beidézett változások, megtörténhetnek többnyire már a személy életében, ezek, a mágikus képzelőerőnk által előidézett pozitív, vagy negatív változások is javulások és romlásokcsak és csakis, a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa többi kilenc törvénnyel való összhatás eredményeképpen jönnek létre.

pénzt keresni videók megtekintésére amikor tisztességes pénzt kezdtem keresni

Vagyis, az általunk, majdnem az egész életünk folyamán annyira óhajtott pozitív sorsváltozások, életkörülmány- változások, mindamellett, hogy más, velünk közvetlen, vagy csak közvetett kapcsolatban álló, ismert, vagy ismeretlen, szeretett, vagy esetenként gyülölt személynek a tudatos, vagy tufdattalan képzeleti tevékenysége összhatása képpen jöhet létre, ráadásul, csak és csakis, a többi kilenc egyetmes tőrvény a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa adott sors-lehetőség és feltétel függvényében jöhetnek létre.

Ezért csak felszínesen és időlegesen gyógyulhatunk meg egy betegségből, mindaddig amíg meg nem szabadulunk a velünk született, romboló hatású agressziv viszonyulás minden formájától, és amíg képessé nem tettük magunkat az igazi, nem érzelgős és diszkrét szeretetnek a mély átélésére. Illetve, addig még csak meg sem gyógulhatunk rendesen, amíg nem váltjuk fel az agressziót eredményező külső visszahatásokat kiváltó önzésünket, áldozathozatali készséggel, vagyis az önös érdekeinket szolgáló spekulatív gondolkozásunkat intellektusunkat az egyetemes törvények felsőbbrendű logikáját követő spirituális gondolkozásra.

Az automatikusan működő karmikus megváltáásellenes - negatív képzeletünket a tudatos, tehát az egyetemes felelősség szerinti gondolkozási módra. Természetesen, valójában boldogak, elégedettek és félelem nélküliek: harmonikus személyiségek sem lehetünk mindaddig, amíg mindez nem következik be az életünkbe.

Ezért marad tehát meddő és döre törekvés minden mágiázás, minden mágikus technika és technológia alkalmazása, nevezzék azt akár fehér mágiának, vagy fekete mágiának. Mágiázhatunk még a világ, de pozitív és tartós változást, mind az erőnléti - egészségi állapotunkban, mind a magánéletünkben, csak, és csakis akkor fogunk elérni, ha nem törekszünk elsősorban az egyedül a személyi horoszkópokból pontosan és konkrétan kiolvasható karmikus rejtett tulajdonságaink feloldására, valamint arra, hogy a a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa kilenc törvénnyel is tudatos 60 másodperces opció jelzője, majd harmóniába kerüljünk.

Aki a a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa törvénye 7a fejlődés törvénye 8a ciklus és a ritmus törvénye 6a kiegyenlítődés törvénye 3de főképp a szeretet és a nyítottság titoktalanság: 9 törvénye figyelembe véltele nélkül, öncélú mágikus praktikák és misztikus trükkök segítségével akar akár boldog, akár egészséges lenni, az éppen hogy a fordítottját fogja elérni annak, amit célul tűzött maga elé.

És az még betegebbé - erőtelebbé és még boldogtalanabbá válik, mint amilyen volt a mágiázásai előtt. Hiszen a polaritás és a hatás visszahatás törvénye is létezik A Mágia törvénye a Teremtés erejének a törvénye. Ő teszi lehetővé tehát a materializálás beidézés és a felmondási lehetőség feloldás, megszűntetés jelenségét, a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa ő teszi lehetővé, hogy az ember tudatosan is részvényopciók mi ez az ősi teremtőerejét.

Ezért ő a személyiség-tudat, vagyis a személyi felelősségtudat tisztításának és tisztán tartási szükségének a törvénye is. Hiszen logikus, hogy egy zavart és ezért gyenge személyi tudattal rendelkező személy képzelőereje is gyenge, és határozatlan, aminek következtében, nem, hogy pozitív hatással lehet a saját sorsára, de nagatív eseményeket idéz be mind a saját életébe, mind a gyermekei, más családtagjai életébe.

Kozma Szilárd: A 10 Egyetemes törvény

A személyi öntudat megtisztításának a szükségét és a karma-felvállalás segítségével történő öntudatnak a karma hatásaitól való megtisztítása után, a képzelet öszpontosításával történő tudatos pozitív teremtő-erő gyakorlást, a szellemtudományok a legősibb korok óta ismerik. A mágiázást, mint a megtisztult tudatú személyek a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa gyakorolt és a teremtés tőrvénye által lehetővé tett sors-jobbítási praktikát, de úgy is, mint a felvilágosulatlan és a karma negatív hatásaitól megtisztítatlan személyek által folytatott szerelmi, vagy szexuális vágy- ébersztő hatásgyakorlást, vagy akár tudatosan kártevő, sőt: romboló és akár a másik életének a kioltása érdekében is véghez vitt, ellenséges szellemi tevékenységet, mint támadó és rossz indulatú szellemi hatásgyakorlást rég óta ismeri az ember.

Az utóbbi megfékezése érdekében hozták létre a katolikus egyház intézményén belül az inkviziciót, attól függetlenül, hogy ez a későbbiek során átváltozott az egyház ellenségeinek a kiikatatását és semlegesítését szolgáló, sötét politikai szerezetté. Érdekes módon, a középkori Európában az inkvizíció által üldözött mágikus technikák tovább fejlesztett, álltólag tudományos változatait használja fel ma különböző, "minden áron" jót akaró, de szellemi alapjaiban tisztázatlan, többnyire a felelőtlen beavatkozási késztetéseket és egoista vágyakat kielégítő célok elérésére a José Silva féle agykontroll iskola.

A közhiedelemmel ellentétben a teremtés törvénynek az ember által történő tudatos alkalmazását az agykontroll a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa mágiát nem Jósé Silva úr a találta fel, hiszen ilyen mágikus erejű képzelgési technikákat ismertek az összes korok beavatott szellemtudósai és mesterei anélkül, hogy mindjárt a szabadalmaztató hivatalhoz fordultak volna ezeknek a mágia-technikai módszereknek a keresni bitcoin webhelyeket úton történő kisajátítása érdekében.

Hiszen, amennyiben az agykontroll-oktatók nem ismerik az egyetemes törvényeket, maguk is csak ártatlan áldozatai egy tömegméretűvé nőtt, de szerfölött jól jövedelmező illúzió- kergetésnek.

Amennyiben viszont a többi kilenc törvényt ismerik - De a jelen tudomásom szerint a hallgatóikkal és követőikkel nem ismertetik ezeket a tőrvényeket!

áttekinti az üzletközpontokat beruházások nélkül dolgozzon az opciókon

Ezért az agykontroll alkalmazása, vagyis az egyéni karma megismerése és feloldása nélküli, mindenkiben vele születetten működő mágikus képességek mesterséges és erőltetett gyakorlása a ráhatás olyan helyzetekben, amikor egy esemény pl.

Így az "agykontroll-sikerek" listája is automatikusan átalakul a fekete mágiázás díszes eredménytáblájává és a hamari sikerek hosszú távon átalakulnak olyan egyéni, vagy családi sikertelenségekké, szélsőséges esetekben tragédiákká, amelyeknek az okát már senki nem keresi a sorozatos agykontroll - sikerekben.

Mert hiába gyógyítanak ki például egy nőt, illetve hiába gyógyítja meg valaki saját magát az agykontroll technikák mágikus trükkök segítségével a virágpor, vagy az állatszőr allergiából addig, amíg az illető nem csak hogy védekezik az idő szerinti természeti megtermékenyüléssel szemben, hanem szorongva fél és önkéntelen negatív magatartást tanúsít a gyermekvállalás gondolatával szemben.

És hiába múlasztja el agykontrollal valaki magának ezeket a rákos daganatokat is és a többi, az anyaság princípiumához: a termékenyítő információ áramlások befogadásához kapcsolódó szerveiben gyomor és emésztőrendszer jelentkező daganatait is agykontrollal, mert a karmafeloldási és más, általa elutasítandónak képzelt, spirituális jellegű életfeladataitól ezáltal sem a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa megszabadulni.

És ha tovább ellenkezik, a jellegzetes élettapasztalatokat ez esetben az időben megélt és esetleg több gyermekes anyai tapasztalatokat és élményeket igénylő sorsával szemben, mert vagy szerencsétlen kimenetelű nemi erőszak áldozatává, vagy más végzetes következményekkel járó, balesetnek látszó esemény áldozatává válik a sors-feladataival való szembeszegülés miatt.

Illetve, azok kicselezési törekvései miatt. A Karma Ok és okozat törvénye visszahatásainak az egyértelmű észlelése és őszinte beismerése után, kevés olyan buta Silva- tanfolyam hallgató marad, aki nem veszi észre, hogy tévuton tévelyeg, és annélkül, hogy a karmája felől pontosan a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa, az agykontrollal továbbjavítgatná a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa a fizikai hibáit és pszichikai - karakterbeli hátrányos tulajdonságait.

Szomorú, hogy a hamari sikereket követő és természetszerűen bekövetkező kudarcélmények után, a a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa agykontrol hívő csalódottan felhagy mindenféle szellemi-spirituális kutatással, vagy mindössze "érdekességként", "szellemi izgalomként" kezel mindenfajta spirituális jelenséget.

Ahelyett, hogy más, a szellemi sorsfeladataik felől konkrét és pontos iránymutatást szolgáltató karmikus asztrológiai sors- képlet értelmezés segítségével megismernék azoknak a negatív "hátráltatottságaiknak" az igazi, sorsbeli kauzális okait, amelyeknek a felszínes kijavítása és helyrehozása érdekében valamikor agykontrollozni kezdtek.

Tudni kell azt is, hogy igazi sors-megismeréshez és a szellemi kiegyenlítődéshez nem elegendőek a meditációs-technikák, a terápiás módszerek, hanem sokszor kegyetlen őszinteséget követelő önmegfigyelés, önfegyelem, igényesség és felelősségteljes hibabelátás szükséges.

Az agykontroll módszereivel elérhető sikerek nem csak időlegesek, de olyan fölösleges karmikus tehertételeket is szerett karmát!

opciók tanfolyam kezdőknek hogyan lehet weboldalt létrehozni, hogy pénzt keressen

Ugyanis az alant olvasható Kiegyenlítődés Törvénye értelmében, a könnyen és érdemtelenül, valamint az idejekorán elért "agykontrolos" sikereknek, amelyeket a mentális és az ideatikus szinteken gyakorolt naiv erőszakoskodások árán érnek el, valamikor a hétszeres árát kell "visszafizetniük", anélkül, hogy tudatosíthatnák a magunk számára, hogy miért is érik őket újabb veszteségek, hogy miért érik őket újabb személyi nehézségek, hogy miért kerülnek bizonytalan és kilátástalan helyzetekbe, miért gyötrik újabb és újabb, a szellemi éberségüket kiváltani hivatott betegségek.

Amit ezzel a személyi karma jellegét és a személyes fejlődési sorsprogram jellegét teljesen figyelmen kivül hagyó, valamint az agykontrolozók környezetének az a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa mágikus tevékenysége összhatását figyelmen kivül hagyó, valamint a többi kilenc egyetemes törvény összhatását figyelmen kivül hagyó, együgyű — hogy ne mondjam: primitív — mágiázási módszerrel elérni lehet, öncélúan és együgyűen kiaknázva a mágia törvényét, a fekete mágia művelőivé teszi az agykontrol gyakorlókat.

egyszerű bináris opciós stratégiák az opciós kereskedés valós

És ez még akkor is így van, ha csupa naiv "jó szándék" és javtani-akarás vezérli e minden áron jót akaró egyéneket a céljaik elérésében.

A hermetikusok figyelmeztettek arra, hogy "A pokol felé vezet út csupa jó szándékkal van kikövezve. E módszer használata csak akkor és csak abban az esetben lehet jótékony hatású, amennyiben annak gyakorlója a többi hat egyetemes törvény ismeretében, azok következményeinek tudatosításával és személyes felvállalásával, azok szellemével összhangban, teljes felelősségtudattal használja a módszert és a technikákat és ha minden negatív következményért előre felvállalja a személyes felelősséget.

Különben csak árt vele magának és környezetének a pillanatnyi kézzelfogható sikereinek ellenére. Annak érdekében, hogy pontosabb a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa érthetőbb legyen mindaz amit jövedelemtermelő az interneten imént leírtam a mágia törvényének az öncélú alkalmazásáról, illetve a különböző mágikus módszerek és technikák tisztulatlan személyi tudattal való alkalmazásának a következményeiről, sőt: e könnyelmű eljárások hosszú távú veszélyéről, igénybe kell vennem Hamvas Bélának az ide vonatkozó megállapításait, aki nálam sokkal nagyobb ismeretanyag birtokában, sokkal nagyobb tájékozottsággal és a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa pontosabban ír korunk e cseppet sem elhanyagolható jelenségéről: "Az eltudományosított ember hozzászokott ahhoz, hogy a szellemi erőket azonnal és alaposan kiaknázza: technikára felváltsa.

Ez a törvénytelen aktus Európában már nem egyszer - Platón és Püthagorasz idejében - keserves kudarccal végződött Nem értették, hogy az őskori egység felbonthatatlan, melyet a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa egység metafizikájának tökéletes asszimilációja nélkül alkalmazni nem lehet, és ha mégis, abból csak a tudatlan kontár bűvészinas mutatványa derül ki.

Az ilyen meggondolatlan mágikus aktivitások, amelyeket a modern ember primitív éretlenségében merő technikának tart, már eddig is sok emberi sorsot vezetett szellemi megzavarodásba, sőt a sötétségbe és nem egyet a teljes felbomlásba.

Az alkalmazás metafizikai ismeretek nélkül, az őskori egységben levő egész emberfölötti tudással egybefoglalt erő -és szellemvilágot felszabadítja. Egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni, hogy Európában ma az ember egyáltalán nem él olyan spirituális életet, hogy ezeknek a szellemi erőknek felszabadítását el tudná viselni, nem is beszélve arról, hogy az erők felszabadításával tökéletesedjék.

De már itt van az idő, amikor beavatatlanságuk súlyos következményeit tapasztalni kezdik a szerencsétlenségbe taszított sorsok láttán, és saját életüknek esetleg végzetes összetörésén. Több kirívó példa volt már erre, de számtalan eset maradt titokban, és az emberi sorsok a világkereskedelem napi szinkronitás-apparátusa valódi oka soha sem fog kiderülni De számításba kell venni, hogy még soha a világon a mai európai nyugati embernél az anyagi zárt életbe jobban elmerült lény nem online pénzkeresés típusai és módszerei, beleszámítva az őserdők vadembereit is.

Ennek az embernek a kezében a magasrendű eljárások olyan mágikus technikává lesznek, amelyeknek hatása kiszámíthatatlanul veszedelmes.

Hasznosvélemények