Otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben, A részmunkaidős foglalkoztatás öt buktatója - Adó Online

otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben

Az összefoglalóban elsősorban a munkavállalók munkahelyről való távolmaradásának jogszerű megoldásait tekintettük át, és kitértünk arra is, hogy milyen jogi eszközökkel enyhíthetők a munkaviszonyok tömeges megszüntetésének hátrányos hatásai.

Az elmúlt több mint másfél hónapban jelentős jogszabályi változások következtek be az összefoglaló által érintett területen, ami indokolttá tette annak aktualizálását. Mivel ennek ismertetése jelentősen meghaladná az összefoglaló kereteit, erről a Munkajog folyóirat Ebben a szerző a jogszabályi rendelkezések mellett kitér a szabályok alkalmazása során eddig felmerült gyakorlati kérdésekre is. Az aktualizált összefoglaló a Összeállították: dr. Lőrincz György ügyvéd, a Magyar Munkajogi Társaság elnöke.

  • Az EU állampolgárok szabadon beutazhatnak és tartózkodhatnak Németországban és Szászországban.
  • Corsa capital bináris opciók áttekintése
  • Startapró - Kulcsszavas keresés: t??vmunka
  • Hasznos információk a munkavállalók számára - sedlak.hu
  • Naumov bináris opciókban

Az összefoglalónak az előző, március én megjelent szövegéhez képest új vagy módosított szövegrészeit kék színnel kiemelve jelöltük. A munkavállaló távolléte a munkáltató döntése vagy a felek megállapodása alapján A munkáltatók jelentős része kényszerül arra, hogy munkavállalói vagy azok egy része foglalkoztatásától átmenetileg eltekintsen például mert nem állnak fenn a munkavégzéshez szükséges feltételek vagy mert így kívánja megelőzni a munkahelyen való fertőződést.

A részmunkaidős foglalkoztatás öt buktatója - Adó Online

A munkáltató számára az alábbi lehetőségek kínálkoznak a munkavállalók munkahelytől való átmeneti távoltartására. Az otthoni munkavégzésre home office, a továbbiakban: otthoni munkavégzés kifejezett munkajogi rendelkezések nincsenek, az ezzel kapcsolatos lényegesebb szabályokat ezért a joggyakorlat alakította ki, elsősorban annak a meghatározásával, hogy az otthoni munkavégzés mennyiben különbözik a távmunkának az Mt.

A két jogintézmény közötti lényeges különbségek a következők: a A távmunkavégzés munkaszerződésben kikötött, úgynevezett atipikus munkaszerződésnek minősül. Ezzel szemben az otthoni munkavégzés alkalmazása nem feltétlenül otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben a felek megállapodása alapján történhet, azaz a munkáltató egyoldalúan is kötelezheti erre a munkavállalót.

A Korm. A jelenlegi helyzetben ez kiegészítendő azzal, hogy az otthoni munkavégzés elrendelése hosszabb időszakra is szólhat, de nem válik véglegessé munkaszerződéses elemmészemben a távmunkával.

A fentiekből következően otthoni munkavégzést a munkáltató egyoldalúan is elrendelhet, és a Korm. Ez azon alapul, hogy az egyoldalú munkáltatói kötelezés nem az Mt.

Az is egyértelmű, hogy az otthoni munkavégzés elrendelése nem feltétlenül folyamatos otthoni munkavégzésre irányul, hanem történhet meghatározott időtartamra is, oly módon például, hogy az egyik héten otthon, a következőn pedig a munkahelyen történjék a munkavégzés.

Ez a megoldás alkalmas arra, hogy csökkentse a fertőződés veszélyét a munkahelyen.

Természetesen az otthoni munkavégzés alapulhat a felek megállapodásán is. Nincs kifejezett szabály arra nézve sem, hogy a munkáltatónak vagy a munkavállalónak kell-e a szükséges munkaeszközöket biztosítania az otthoni munkavégzéshez; eltérő megállapodás hiányában az a kötelezettség a munkáltatót terheli.

A felek megállapodása vagy a munkáltató rendelkezése a mérvadó a munkaidő kérdésében is. Ellenkező rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkahelyen irányadó munkaidő-beosztás szerint kell végezni az otthoni munkát is.

A munkáltató — ha a munkavégzés önálló megszervezésének feltételei fennállnak — kötetlen munkarendet is megállapíthat az otthoni munkavégzés tartamára vagy annak egy részére [Mt. Az otthoni munkavégzés megállapodáson vagy egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló elrendelése mellett indokolt olyan munkáltatói rendelkezéseket meghatározni, amelyek garantálják az adatbiztonságot és az üzleti titok megőrzését.

Az otthoni munkavégzés esetén alkalmazandók az Mt. Az otthoni munkavégzés tartamára a munkavállalót olyan díjazás illeti meg, mint amilyen a munkaszerződés szerinti munkahelyen való munkavégzésért részére jár.

Munkavédelmi kötelezettségek otthoni munkavégzés esetén A munkavédelemről szóló Emellett a távmunkavégzésre az Mvt. Kérdéses, hogy ezek a követelmények mennyiben érvényesülnek otthoni munkavégzés esetén.

E téren két markáns, egymástól eltérő vélemény érzékelhető. Ezért tartalmi jogértelmezés alapján e felfogás szerint az eseti jellegű, átmeneti otthoni munkavégzés mellett indokolatlan a munkavédelmi szabályozás teljes eszköztárát bevetni.

A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei így csak az alábbiakra korlátozódnak: aa Amennyiben a otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben szükséges eszközt tipikusan laptop a munkáltató biztosítja, úgy kell eljárnia, mint az általa üzemeltetett munkahelyen, tehát például el kell végeznie az ezzel kapcsolatos kockázatelemzést.

Hasznos információk a munkavállalók számára

Szükséges otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben, hogy az otthoni munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállaló az e tájékoztatásban foglaltak betartását vállalja. Ez a nézet kétségkívül azt a praktikus megfontolást is figyelembe veszi, hogy a jelenlegi helyzetben a munkáltatóknak sem módjuk, sem lehetőségük nincs az otthoni munkavégzés feltételeinek alakítására és ellenőrzésére. Ezért analógia alapján ugyanazokat a munkavédelmi szabályokat Mvt.

Álláspontunk szerint mindkét vélemény tartalmaz észszerű elemeket, mindkettő mellett és ellen felhozhatók érvek. Ezért indokolt lenne ezt a kérdést — legalább az átmeneti jogalkotás keretében otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben szabályozni.

A szabadság kiadása Kézenfekvő, de hosszú távon nem hatékony megoldást jelenthet a munkáltató részéről a munkavállaló szabadságának kiadása. A szabadság azonnali kiadásának akadályát jelentheti az Mt. A felek megállapodása nincs írásbeli alakszerűséghez kötve, de természetesen célszerű, ha azt írásba foglalják.

Ennek a követelménynek megfelel, ha a felek e-mail útján rögzítik egyetértésüket. A szabadság tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg [Mt.

A többségi álláspont szerint ettől a rendelkezéstől a Korm. A kisebbségi vélemény szerint az ilyen tartalmú eltérés nem megengedett, mert az az Alaptörvény XVII.

Ez utóbbi állásponttal szemben felhozható, hogy az uralkodó felfogás szerint az Alaptörvénynek a magánjogi viszonyokra nézve közvetlen hatálya nincs.

Természetesen nincs akadálya annak, hogy a munkáltató a törvényeshez képest több szabadságot a gyakorlatban bevett szóhasználat szerint: rendkívüli szabadságot biztosítson a munkavállaló részére; ez esetben a többlet szabadságnapokra is távolléti díjat tartozik fizetni. Az állásidő és az erre járó díjazás Az Mt. A koronavírus-fertőzés megjelenését követően gyakran találkoztunk és feltehetően a jövőben is találkozunk olyan munkáltatói intézkedésekkel, amelyek célja az, hogy a munkavállalót — elsősorban más munkavállalók védelme, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítása, a fertőzés munkahelyen való megjelenésének megelőzése érdekében — távol tartsák szokásos munkavégzési helyétől.

Koronavírus - Munkavállalóknak és munkaadóknak | TASZ

Hangsúlyozzuk, hogy ennek a helyzetnek egyrészt az a jellemzője, hogy a munkavállalót nem kötelezik otthoni vagy a szerződéses, illetve szokásos munkahelyen kívüli munkavégzésre, azaz nem foglalkoztatják többnyire azért, mert a munkakör természeténél fogva ez nem is lehetséges.

Azt is ki kell emelni, hogy egy ilyen munkáltatói intézkedés alapjául nem hatósági vagy orvosi intézkedés, nyilatkozat elkülönítés, karantén, zárlat, a munkavállaló keresőképtelenségének megállapítása stb.

A munkáltató ilyen döntést jogszerűen hozhat, hiszen más munkavállalók fokozott védelme, az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek, más munkavállalók nyugodt munkavégzésének biztosítása érdekében ez a munkáltatótól az adott helyzetben elvárható magatartásnak tekintendő [Mt. Az ilyen munkáltatói döntés nyomán felmerülő alapvető kérdés az, hogy a munkavállaló ebben az esetben otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben az ún.

Az Mt. Látható, hogy a törvényi tényállás egyik eleme az, hogy a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti. Ezzel kapcsolatosan elsősorban azt kell hangsúlyozni, hogy állásidőről csak akkor van szó, ha a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőben kész és képes a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítésére, vagy a munkáltató által meghatározott időben a munkahelyen — megfelelő állapotban — rendelkezésre áll és kész a munkavégzési kötelezettség teljesítésére.

Esetünkben ennek a tényállási elemnek a fennállását meg kell állapítani. E otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben nem az a következtetés adódik, hogy amennyiben a munkáltató a munkaidőt nem osztja be [Mt. Az ettől független kérdés, hogy — különösen átmeneti távollét és munkaidőkeret alkalmazása otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben — a munkaidő beosztható jogszerűen úgy, hogy abból minél rövidebb tartam essen az állásidőre, következésképpen ilyen módon csökkenthető az állásidőre járó díjazás.

Megítélésünk szerint a szóban forgó esetben ahogy utaltunk rá: a munkáltatót vagy kripto befektetési weboldal munkavállalót érintő hatósági intézkedésnek, a keresőképtelenség orvosi megállapításának hiányában, esetleg jogszabály rendelkezése folytán, lásd erről a 3.

Mindennek következményeként a munkavállaló a szóban forgó időszakban alapbérére Mt. A munkajogi irodalom felveti azt is, hogy az Mt. Álláspontunk szerint ebben a tényállásban jogellenes munkáltatói magatartás hiányában nem merülhet fel a munkáltatói kártérítési felelősség szabályainak alkalmazása. Az adott eset a gyakorlatban számos további problémát is felvethet.

Az egyik ilyen az, miként ítélendő meg az a munkavállalói magatartás, otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben a munkavállaló — kifejezett munkáltatói tilalom jogszerű intézkedés, utasítás ellenére — szándékosan olyan helyzetbe hozza magát olyan helyre megy, olyan környezetben tartózkodikamelynek nyomán a munkáltató — biztonságos működésének fenntartása érdekében — kénytelen lesz őt a munkahelytől távol tartani.

Álláspontunk szerint a munkavállaló ebben az esetben — az Mt. Utalunk arra, hogy a Korm. E rendelkezés alapján nem otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben a munkavállaló javára való eltérő megállapodás érvényes, hanem a munkavállaló hátrányára terhére eltérő is.

Ez gyakorlatilag azzal a következménnyel jár, hogy a munkavállaló az alapbérnél alacsonyabb összegű díjazásban is részesülhet, de érvényes az a megállapodás is, amely díjazás nélküli időszakként határozza meg az Mt. Az úgynevezett fizetés nélküli szabadság és annak jogkövetkezményei A veszélyhelyzet időszakában gyakran merül fel az úgynevezett fizetés nélküli szabadság intézményének alkalmazása. Ezzel kapcsolatosan elsőként azt kell leszögezni, hogy a magyar munkajog nem ismeri a munkáltató egyoldalú intézkedésével elrendelt fizetés nélküli szabadságot.

stabil stratégia a bináris opciók videóhoz egy touk bináris opciókban

Ugyanakkor az uralkodó munkajogi felfogás szerint a felek megállapodása alapján a munkáltató mentesítheti a munkavállalót a rendelkezésre állási kötelezettsége alól, azaz számára fizetés nélküli szabadságot biztosíthat.

A fizetés nélküli szabadság időszakának otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben csupán munkajogi szempontból van jelentősége. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló A törvény számos ilyen tényállást ismer, illetve számos biztosított személy például egyéni vállalkozó tekintetében tartalmaz külön szabályokat, ám munkajogi szempontból elsősorban a 8. Munkajogi szempontból ugyancsak említésre méltó a 8. Látható, hogy az utóbbi esetben közömbös, hogy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésre milyen okból jogcímen került sor.

A Tbj. Ezzel kapcsolatosan egyrészt hangsúlyozni kell, hogy a fizetés nélküli szabadság ebben az esetben is a felek megállapodásán alapul, másrészt azt, hogy e magállapodásnak a veszélyhelyzetre tekintettel kell létrejönnie, azaz olyan körülményeken kell alapulnia, amelyek a munkavállaló foglalkoztatását lehetetlenné otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben.

munka és részmunkaidős munka az interneten befektetés nélkül az opció sajátossága az

A rendelkezés tehát a fizetés nélküli szabadságon lévők tekintetében megszüntette azt az összefoglalónk korábbi szövegében jelzett helyzetet, hogy a szünetelő biztosítás esetében Tbj. Hangsúlyozzuk azt is, hogy ez a változás csak a fizetés nélküli szabadságon otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben érinti, azaz nem vonatkozik a Tbj.

Ezzel a megoldással tehát a Rendelet az érintett személyi kört a jogszabály alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körében helyezi el. Álláspontunk szerint ez — a Rendelet kevéssé egyértelmű megfogalmazása ellenére — azzal a következménnyel jár, hogy az érintett munkavállalókra nem kell alkalmazni a Tbj.

A Rendelet Ennek havi összege forint, napi összege forint. A munkáltató kérelme alapján a hatóság engedélyezi, hogy a járulékot a otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben a veszélyhelyzet megszűnését követő Hangsúlyozzuk, hogy a Rendelet nem érinti a munkavállaló pénzbeli társadalombiztosításokra vonatkozó jogosultságát, sem az egészségbiztosítási, sem pedig a nyugdíjbiztosítási ellátások tekintetében. Ügyeleti jellegű távollét Az olyan munkavállalót, akinél az otthoni munkavégzés fel sem merülhet például karbantartóa munkáltató úgy is mentesítheti a munkahelyen való megjelenés alól, hogy egyben kötelezi munkára kész állapota megőrzésére például nem otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben alkoholtés rendelkezésre kell állnia a beosztása szerinti munkaidejében a munkahelyén ellátandó, a munkakörébe tartozó feladat elvégzésére.

Koronavírus - Munkavállalóknak és munkaadóknak

Hangsúlyozni kell, hogy az ilyen helyzet nem rendkívüli munkának minősül Mt. Otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben a munkahelytől való távolmaradás idejére az állásidőre járó díjazás tehát az alapbéra tényleges munkavégzés tartamára pedig az erre irányadó munkabér adott esetben például alapbér plusz a munkavégzéshez kapcsolódó bérpótlék illeti meg az adott munkavállalót.

A munkavállaló kezdeményezésére történő távollét A munkahelytől való távolmaradás a munkavállaló kezdeményezésén is alapulhat például mert más módon nem tud gondoskodni gyermeke felügyeletéről, vagy egyszerűen azért, mert tart a fertőződéstől a munkahelyén. Ebben az esetben azonban általában nem érvényesül olyan jogszabályi kötelezettség, amely arra szorítaná a munkáltatót, hogy eleget tegyen a munkavállaló kérésének, ezért az 1.

Az alábbiakban az előző ponthoz képest érvényesülő eltéréseket tekintjük át.

Távmunka otthoni Állás Miskolc

Otthoni munkavégzés Otthoni munkavégzést a munkavállaló is kezdeményezhet, de a magasabb alacsonyabb pénzt keresni nem köteles ennek a lehetőségét biztosítani. A munkáltató hozzájárulása esetén az otthoni munkavégzésre az 1.

A szabadság kiadásának igénylése Az Mt. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Mentesülés a munkavégzés alól otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben alapon, az erre járó munkabér Az Mt. Ez a törvényi tényállás az ott írt esetekben különös méltánylást érdemlő körülmény vagy elháríthatatlanság nem köti a munkavállaló távolmaradását a munkáltató engedélyéhez, a munkavállalót ugyanakkor a távollét okára és várható tartamára kiterjedő tájékoztatási és igazolási kötelezettség terheli.

Sürgősen kerestetik: Távmunka otthoni Miskolc - 34 Távmunka otthoni állás - Jooble

Álláspontunk szerint az a helyzet, amelyben a munkavállaló nem tudja másként megoldani az egyébként erre szoruló gyermeke vagy hozzátartozója felügyeletét, e rendelkezés alkalmazása szerinti különös méltánylást érdemlő olyan körülménynek minősül, amely jogszerűvé teszi a munkahelyétől való távolmaradását.

Ilyenkor — akár a kiesett időszak egy részére vagy annak egészére szóló, akár csökkentett mértékű munkabér fizetésének hiányában — a munkavállaló társadalombiztosítási jogosultsága szünetel erre nézve lásd otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben 1.

Felmerült, hogy a méltányos mérlegelés követelményéből [Mt. Álláspontunk szerint ilyen kötelezettség ebből az elvből nem következik.

Ugyanakkor követendőnek tartjuk a fizetés nélküli bináris opciós lehetőségek írtakban 1.

Távollét a munkáltató hozzájárulása alapján, az erre járó munkabér Bár erre kifejezett szabály nem utal, természetes, hogy a munkavállaló távolléte alapulhat a munkáltató hozzájárulásán.

A munkáltató — mivel nem az előző pontban említett méltányossági tényállásról van szó — nem köteles hozzájárulni a munkavállaló munkahelytől való távolmaradásához, vagy hozzájárulását ahhoz is kötheti, hogy a távollét tartamára nem fizet munkabért a munkavállalónak.

Ezzel kapcsolatban otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben Mt. Járványügyi zárlat karantén vagy egyéb hatósági intézkedés elrendelése esetén érvényesülő a szervezet további bevétele szabályok 3. A munkavállaló karanténba kerülése Értelemszerűen mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállaló, ha közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítik vagy egészségügyi zárlat alá kerül.

A részmunkaidős foglalkoztatás öt buktatója

E helyzetekre a Korm. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól kereskedés hírek áttekintésével Megjegyezzük, hogy az egészségügyről szóló E rendelkezés alapján tehát az érintett személy lényegében otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben kártérítésre jogosult.

E körben kialakult bírói gyakorlat nem ismert, a kár számítására feltehetőleg a Ptk. A munkáltató működésének ellehetetlenülése jogszabály vagy hatósági döntés alapján Az új koronavírus miatti veszélyhelyzet elrendelését Ezeknek az eseteknek tehát az a sajátosságuk, hogy a munkáltató működését nem közvetlen hatósági intézkedés befolyásolta, hanem a jogszabály otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben hatállyal rendelkezett az adott tárgykörben.

A rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kifejezetten megtiltaná e munkáltatók működését, azokat bezárásra vagy helyiségeik teljes kiürítésére kötelezné, sőt egyes esetekben vendéglátó üzletek, előadóművészeti tevékenységet folytatók, mozit, közgyűjteményt, közművelődési intézményt, közösségi színteret, üzletet működtetők esetében kifejezetten lehetővé teszi a foglalkoztatottak jelenlétét.

A működés teljes tilalma hiányának ellenére előállhat az a helyzet, hogy e munkáltatói kör számára egyes munkavállalók foglalkoztatása átmenetileg lehetetlenné válik. Ennek megítélése az adott helyzet összes körülményének, különösen a munkáltatói tevékenységnek, az érintett munkavállaló munkakörének vizsgálata alapján lehetséges.

A foglalkoztatás ilyen okból való lehetetlenülése esetében is felmerül az Mt. E rendelkezés szerint amit erre utaltunk a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás koncepció és opciók típusai munkaidőben nem tesz eleget állásidő — az elháríthatatlan külső okot kivéve — alapbér illeti meg.

Internetes-otthoni-távmunka Állás

Álláspontunk szerint a munkáltató működésének jogszabály általi korlátozása minősülhet elháríthatatlan otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben oknak, azaz foglalkoztatás hiányában a munkavállaló nem lesz díjazásra alapbérre jogosult.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy ennek megítélése az eset összes körülményének vizsgálatával lehetséges. A munkáltatói működés teljes — jogszabály általi — megszüntetése tilalma a munkáltató alapbér-fizetési kötelezettségét megszünteti.

Másként: alapos indok hiányában jogellenessé válik a személyek mozgása. Ez számos munkáltatói tevékenység esetében gyakorlatilag kizárja a tevékenység jogszerű folytatását, ezért álláspontunk szerint — az eset összes körülményének vizsgálata alapján — ez az eset is tekinthető elháríthatatlan külső oknak az Mt.

Itt is utalunk arra, hogy a Korm.

befektetési lehetőségek az internetes pénzkeresésről szóló tanfolyamokról

A munkaviszony fenntartását, illetve a munkavállaló újraalkalmazását elősegítő egyes megoldások A járvány terjedése miatt egyre több munkáltató működése lehetetlenül el, ami az érintett munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével jár hat. Mivel számítani lehet arra, hogy a járvány elmúltával bár ennek időpontja bizonytalan a munkáltatók ismét a megszokott, konszolidált körülmények között működhetnek, hangsúlyosan merül fel olyan megoldások alkalmazása, amelyek biztosítják a munkaviszony folyamatos fenntartását.

Az alábbiakban elsődlegesen az e körben szóba jöhető hagyományos megoldásokat soroljuk fel az alábbi a pontban, de a gyakorlatban egyre terjed a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése olyan klauzula alkalmazásával, amelyben a munkáltató gazdasági helyzetének javulása esetére vállalja az adott munkavállaló újrafoglalkoztatásának kötelezettségét.

Az ezzel kapcsolatos jogi megoldásokat a b pontban foglaljuk össze. Az e téren alkalmazható megoldások közös sajátossága, hogy a munkaidő csökkentése átmeneti időre szól, amely idő alatt a járvány okozta bevételkiesés hatását a munkáltató és a munkavállaló egymás között megosztva viseli.

E körben elsősorban az alábbi megoldások jöhetnek szóba: aa Megállapodás részmunkaidős foglalkoztatásban. Ilyen tartalmú megállapodás meghatározott időre is szólhat, a munkaszerződés megfelelő módosításával.

Értelemszerűen a részmunkaidős foglalkoztatás tartamára a munkavállalót — ha a felek nem állapodnak meg ettől eltérően — arányosan csökkentett alapbér otthoni munkajövedelem az interneten részmunkaidőben meg.

Hasznosvélemények